โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ที่มา : https://la-orutis.dusit.ac.th/2021/5704.html