ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1K2EvopKB7a7nidovL3IejVPTWiUb4aR6UckPLuHhEFvwQ/formResponse