ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 (คลิก)

คู่มือการใช้ระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด (คลิก)

ขั้นตอนการดำเนินการกรณีไม่สามารถยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คลิก)

ขั้นตอนการลดค่าบำรุงการศึกษา (20%) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิก)

 

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร และต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยืนยันการรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยเลือกได้เพียง 1 สถาบันหรือหลักสูตรเดียวเท่านั้น) (คลิก)

***ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ***

การลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร
ขอให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ยืนยันการรับสิทธิ์ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนยืนยันได้ที่นี่ https://covidfund.cupt.net/register

***การแจ้งข้อมูลยืนยันการเลือกหรือไม่เลือกใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต***

หลังจากลงทะเบียนแล้วขอให้เข้ามาแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และการยืนยัน (เลือกใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือไม่เลือกใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
ผ่านทาง Line@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://lin.ee/8bS6X7F