คลิก http://www.supply.dusit.ac.th/plan_perchase/plan_perchase65.pdf