ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 (คลิก)