สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงานแม่บ้านสถานทูต และหน่วยงานต่าง ๆ หัวข้อ “การบริการจัดการงานจัดเลี้ยง” หลักสูตร 12 ชั่วโมง แก่ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล หัวหน้าหน่วยงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย ร่วมกับนายศิริ วัฒนาพร หัวหน้าแผนกบริหารอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมสวนดุสิต เพลส ผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การวางแผนการจัดเลี้ยง การเลือกใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร การจัดโต๊ะแบบต่าง ๆ จิตวิทยาการบริการ ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564