สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และคณะ ในการถ่ายทำวีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในพื้นที่โรงสีข้าวสวนดุสิต (พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต) และสนับสนุนข้อมูล ความรู้การดำเนินงานเกษตรปลอดภัยเกี่ยวกับ การปลูกมะม่วง กล้วยเล็บมือนาง แปลงผักปลอดสารพิษ และโรงเรือนเมล่อน ณ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564