นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(8)/2564 โดยมีวาระเรื่อง สืบเนื่อง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564