นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(20)2564 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)การพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่าน MS Teams วันที่ 14 กันยายน 2564