คณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมีการจัดอบรมให้ความรู้กับคณะทำงานเกี่ยวกับแนวทางสำนักงานสีเขียว Green Office  โดย อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม DP 11