คณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน โดย ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้อง Activity Space อาคารดุสิตพารา