ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) สำนักกิจการพิเศษ โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการพัฒนาบุคลากรของโครงการฯ ณ ห้อง Online Learning 11 (ห้อง 247) และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564