ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมพิจารณาแผนรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission และรอบที่ 4 Direct Admission โดยมีคณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น.ผ่านระบบ Online Microsoft Teams ภาพ/ข่าว : นฤมล  แสงวันทอง