อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันระดมความคิดในการจัดทำเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยการกำหนดสมรรถนะของเด็กปฐมวัย รวมถึงสมรรถนะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน อีกทั้งวางแผนการจัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสำหรับครู เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Ms Teams