ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการตรวจประกัน ในระดับหลักสูตรฯ และระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2563 และพิจารณาตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.ผ่านระบบ Online Program Microsoft Teams