คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม English Podcast by SDU Trang  เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 English Podcast เป็นกิจกรรมพูดคุย แลกเปลี่ยน นานาเรื่องราวทั้งสาระ ทั้งบันเทิง ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาได้สนุกและคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้ฟังสามารถติดตาม Podcast นี้ได้ ทุกวันพุธ เวลา 12.00 -12.30 น. ในระบบ MS Team ช่อง English Podcast by SDU Trang