ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(25)/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน (ตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564) ของโครงการในกำกับ และสำนักงานอำนวยการ (ด้านการเงิน และด้านการดำเนินงาน) รวมถึงรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564