ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
อบรมระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0937924639 หรือ 22416543-5