คลิก

รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำนวน 526 คน ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 **