รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสวนดุสิตร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยร่วมบริจาคอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 250 ครัวเรือน ณ วัดบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564