นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำบุคลากรกองอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564