สถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม CLAC ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวอทยาลัยสวนดุสิต ชี้แจงนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่อง การสอบ Placementest เพื่อเป็นการวัดระดับและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยชี้แจงผ่านระบบ online zoom ณ ห้อง Virtual learning 24 ในวันที่ 7 ต.ค. 64