พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการนี้ ทางสาขาวิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถ  ขันสีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเกียรติบัตร “บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารผู้ฝึกสอน และให้คำแนะนำนักศึกษาเข้าแข่งขันการประกอบอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ”พร้อมด้วย อาจารย์ฐิติวรฎา  ใยสำลีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง  ได้รับเกียรติบัตร  “ผู้ที่มีบุคลิกภาพและการแต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา”

อีกทั้ง ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา “นักศึกษาดีมีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจกรรม” โดย

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

นายณัฐชัย  ชมภูสวัสดิ์

นายธนาทร  พันธรธิปก

นางสาวนันทัชพร  อายุยืน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

นายกวินภพ สิทธิ

นายพงศกร สุขกันต์

นางสาวศุภรดา ยศธิวงค์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

นายกลวัชร  สุวรรณศร

นางสาวชญานิศ  ม่วงไหม

นางสาวศศิกานต์  บุญหล้า

นางสาวจีรนันท์  รัตนสุภา

รวมถึงการมอบเกียรติบัตรด้าน “นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า​ ประเภทผลิตภัณฑ์​เบเกอรี่​ผลิตภัณฑ์​ชอคโกบานานามัฟฟินปราศจากกลูเตน ได้แก่

นาย คมสัน พวงประดับ

นาย ศักดิเดช พลพวก