เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายเสรี ขามประไพ และนางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร. วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร อาคาร 6 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก