หาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ฯลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้ กิจกรรม SDU Learning Space หัวข้อ Teaching Communicative Skills in English: Hybrid Learning (Experiences, Practical Strategies and Professional Development.)  โดยมีวิทยากร ดังนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง

  1. อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์
  2. อาจารย์ Victor James Matthews
  3. อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์
  4. อาจารย์รัตนา กลิ่นจุ้ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ฯลำปาง

  1. ผศ.ดร.จงรักษ์ สิทธิรักษ์
  2. ดร.สุมิตา สุภากรณ์
  3. อาจารย์วรางคนา พงศธรพิพัฒน์

โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ Lampang Learning City  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา