มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่

1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ กรรมการ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี กรรมการ

ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน จากอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่

        1.ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ

        2.ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน กรรมการ

        3.นางสาวจิตราพร จันทรกูล กรรมการ

        4.ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก เลขานุการ

        5.ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลชานุการ

        6.นางสาวปิยาณี ชดช้อย ผู้ช่วยเลขานุการ

        7.นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย ผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) จากนั้นร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เดินทางไปยังวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยเยี่ยมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผ่านระบบออนไลน์

เยี่ยมชมผลงานจากหิ้งสู่ห้างของมหาวิทยาลัยฯ

เยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม

และประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ และตรวจเอกสาร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปอาหาร  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปคะแนน และข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวปิดและขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ หอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี

CorporateCom (10.129.37.64) – Shortcut