ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของสำนักงานอำนวยการ และโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลด้านเอกสาร ระบบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้สำนักกิจการพิเศษ สามารถดำเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1119 อาคาร 1 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564