สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ (ย้อนหลัง) และชมนิทรรศการเสมือนจริง “ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียนการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี”
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

รูปแบบ Online Exhibition

ชมงานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง “ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียนการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” by Homkhajorn Area Based Development มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ Online Exhibition 

สามารถเข้าชมย้อนหลังได้
1. ชมงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริงย้อนหลัง
ผ่านเว็บไซต์ที่ : https://homkhajorn-abd.com/login
2. ชมงานเสวนาวิชาการย้อนหลัง
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8zIK5tSvlJA
Facebook :  https://www.facebook.com/หอมขจรฟาร์ม-110875160636902 

กิจกรรมภายในงานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง

-งานเสวนาวิชาการ เพื่อสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นสู่กลุ่มเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงถอดบทเรียนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
-นิทรรศการเสมือนจริง เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นในโครงการ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง ในรูปแบบ Infographic และ VDO Clip

โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นสู่กลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงถอดบทเรียนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระตุ้นให้เกิดการขยายผลต่อยอดองค์ความรู้จากการวิจัยแก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสังเคราะห์องค์ความรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

มาร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยกันนะคะ