มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Portfolio
1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565
สมัครได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/

รอบที่ 2 Quota
14 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 เมษายน 2565
สมัครได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/

รอบที่ 3 Admission
2 – 10 พฤษภาคม 2565
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

รอบที่ 4 Direct Admission
ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/ หรือ โทร. 0 2244 5555 (SDU Service Center) https://www.facebook.com/dusit.ac.th