กรมการท่องเที่ยว

“ขยายเวลาการส่งผลงานประกวด กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว

ในรูปแบบ Smart Tourism ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564”

เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

ใบสมัครเส้นทาง  และ  ใบสมัครนวัตกรรม

 

รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

  1. การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ 2564

– ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

– เลือกพื้นที่จัดทำโครงการ 1 เส้นทางเพื่อออกแบบเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดที่กำหนด

– ระบุชื่อเส้นทางและกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมของชุมชนในเส้นทางดังกล่าว

– สามารถใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมายมาใช้สร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น พร้อมนำเสนอกิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาโอกาสและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เป้าหมาย

  1. การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

– ผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและนำเสนอในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

– ผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการจัดทำโครงการได้ ๑ ผลงานเท่านั้น

– ต้องนำเสนอแนวคิดทางนวัตกรรมเชิงนโยบายและการบริหารงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการจัดการ การบริการ งานบริการ ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

– ต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างเดียว แต่สามารถเป็นนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน และรวมไปถีงนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการในชุมชน

 

สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : Smart Tourism DOT

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ ☎️02-618-7781-4 /086-341-9978