ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง