ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร