ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ คุณจาชญา สงวนสัตย์ ประธานบริหารบริษัท MINGALAR ALLIANCE ประเทศเมียนมาร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยกัน เพื่อดำเนินการเปิดคอร์สอบรมหลักสูตรอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติในประเทศเมียนมาร์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นพยาน ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564