นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2(11)/2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการสอบทานรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหอมขจร อาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง 226)