ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2565 หัวข้อเรื่อง สังฆัง สรณัง คัทฉามิ-สำนักงานราชบัณฑิตยสภา