ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีวาระประเด็นสำคัญ อาทิเช่น แผนการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศูนย์ลำปาง รายงานความคืบหน้าวารสารการจัดการศึกษาปฐมวัย รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ และรายงานความผลการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของคณะ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม SDU online 10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา/ปานใจ คงสิทธิ์