สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานฯสัญจร (ออนไลน์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การบริหารบุคคล บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และการปฏิบัติตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม DP11 และระบบออนไลน์ MS TEAMS