ดร.วิณาภรณ์​ แตงจุ้ย​ รักษาการ​ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง​บริการ​นักศึกษา​ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2564 จัดโดยงานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา การประชุมผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และระบบ Onsite ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Online Learning Room 12 อาคารสวนแก้ว 1 ชั้น 3