ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และอาจารย์จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพ แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1