ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยคณะ ผู้บริหาร ศูนย์ ฯ นครนายกและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมจัดประชุมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ครั้งที่ 6 ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งลำปาง ตรังและนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting