ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1(31)/2564  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. …. ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564