รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระ เรื่องรายงานประจำปีสวนดุสิตโพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องสวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีบุคลากรที่สังกัดสวนดุสิตโพลเสียชีวิต และบิดามารดา ผู้สืบสันดานของบุคลากรที่สังกัดสวนดุสิตโพลเสียชีวิต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย