โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต