คณะกรรมการการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โดยศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 2564 ในหัวข้อ “SDU’s Circular Economy : Use and Return การส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้แนวคิด Circular Economy และการขับเคลื่อนแนวคิด Circular Economy จาก New Normal ก้าวสู่ Next Normal โดยมีคุณทิพปภา เกิดถาวร และคุณพรินา วสุธาน ผู้แทนจากโครงการ Precious Plastic Bangkok, คุณสมบูรณ์ กิตติอนงต์ ผู้จัดการทั่วไป ผู้แทนจาก บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี และคุณพีรดา ปฏิทัศน์ ประธานบริหารวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

นอกจากนี้ ทางบริษัท คิด คิด จำกัด ยังได้แนะนำโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม และการใช้งานแอปพิเคชั่น ECOLIFE เพื่อจัดเก็บสถิติการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลาสติกของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมข้างต้นถือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดการขยะพลาสติกด้วยแนวคิด Circular Living ที่เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & University) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต