สำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องการจัดทำบัญชี การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบโปรโมชั่น และการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ OneDrive ร่วมกับโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ และห้องประชุม 1119 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564