ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง