ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 1/2565)