ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย และรองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป