มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกลุ่มงานวิชาการประชาสัมพันธ์การแนะแนว มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ ทุนการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาชีพที่รองรับรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยทีมงานได้แนะแนวการศึกษาโรงเรียนดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.15-12.10 น.