รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากร ประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1(17)/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องการปรับปรุงเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทสายบริหารที่ไม่มีวาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผ่านระบบ Online วันที่ 14 มกราคม 2565